Fundacja Twoja Widzialna Ręka, specjalizuje się w pomocy interwencyjnej. W obliczu kryzysu humanitarnego spowodowanego wojną na Ukrainie, prowadzimy akcje pomocowe. Dzięki naszym osobistym kontaktom z Merem Miasta Lwowa, udało nam się dostarczyć pomoc ratowniczo-medyczną i lekową, do kobiet oczekujących na przekroczenie granicy oraz do władz miasta Lwowa i dalej do stref ogarniętych kryzysem humanitarnym spowodowanym działaniami wojennymi. Wspieramy również uchodźców przebywających w Krakowie poprzez przekazywanie im środków higieny osobistej, środków czystości, żywności, środków opatrunkowych i podstawowych leków dostępnych bez recepty oraz materacy, śpiworów i odzieży.

Alicja Szczepańska – Prezeska Zarządu Fundacji Twoja Widzialna Ręka

Maciej Wojtczak – Wiceprezes Zarządu

DANE FUNDACJI

FUNDACJA TWOJA WIDZIALNA RĘKA

KRS 0000844476

NIP 7372222640

REGON 386222253

Adres fundacji: Mogilska 1/220, 31-516 Kraków,

Tel. 664 914 817

KONTA FUNDACJI

NR KONTA 77160010391898373410000001

Numer IBAN

PL77 1600 1039 1898 3734 1000 0001

EUR Numer BIC/SWIFT PPABPLPK PL21160014621898373410000003

USD Numer BIC/SWIFT PPABPLPK PL91160014621898373410000004

GBP Numer BIC/SWIFT PPABPLPK PL64160014621898373410000005

CELE STATUTOWE FUNDACJI

Do celów statutowych Fundacji należy działalność na rzecz i w zakresie:

1) pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób;

2) działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym;

3) działalności charytatywnej;4) ochrony i promocji zdrowia;

5) działalności na rzecz osób niepełnosprawnych;

6) promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy;

7) działalności na rzecz równych praw i demokracji;

8) działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym;

9) działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości;

10) działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;

11) wspierania rozwoju nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania;

12) wspierania wypoczynku dzieci i młodzieży;

13) wspierania porządku i bezpieczeństwa publicznego;

14) upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji;

15) wspierania ratownictwa i ochrony ludności;

16) pomocy ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą;

17) upowszechniania i ochrony praw konsumentów;

18) działalności na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami;

19) promocji i organizacji wolontariatu;

20) działalności na rzecz kombatantów i osób represjonowanych;

21) promocji Rzeczypospolitej Polskiej za granicą;

22) działalności na rzecz praw człowieka;

23) przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym;

24) działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów prowadzących działalność pożytku, w zakresie określonym w pkt 1-24.